От мобилни телефони до цифрови камери
nikolovvd - майстор
Здравейте!
Тъй като темата е необятна, умишлено пропуснах заглавие от тима "Всичко за ESP32".
Искам да предложа на вниманието ви метеорологична станция на базата на горните елементи.
Всичко става много лесно и бързо, стига да имате необходимите елементи. Цената е около 20-30 лева и близо 2 месеца чакане, за да пристигнат от Китай.
Програмирането на ESP32 става с Arduino IDE по кабел за телефон.
Информацията се получава директно на екрана на телефона, таблета или компютъра.
Ако някой се интересува пишете. Събира се в кутийка от Тик-Так. :-D

Скица:

/* След качването на програмата натиснете бутонът E,
* за да стартирате програмата*/

/* Ако при зареждане на програмата няма връзка с COM-а,
* натиснете и задръжте за 3 секунди бутона BOOT */

/* След стартиране на програмата, отворете Серийния монитор
* и вижте на кой IP адрес се е свързал ESP32. Отворете броузер
* и напишете този IP адрес, за да получите информацияна от BME280
*/

/* Свързване на BME280 към ESP32
* Vin -> 3v3
* GND -> GND
* SCL -> 22 (G22)
* SDA -> 21 (D21)
*/

/* Не забравяйте да свалите и заредите
* BME280 Library & Adafruit Unified Sensor Library
*/

#include <WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) // Атмосферно налягане на моското равнище - 760 mm Hg

Adafruit_BME280 bme;

float temperature, humidity, pressure, altitude;

/*Въведете името на домашната Ви мрежа (SSID) и парола*/
const char* ssid = "SSID"; // Въведете SSID тук
const char* password = "Password"; //Въведете паролата тук

WebServer server(80);

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(100);

bme.begin(0x76);

Serial.println("Connecting to ");
Serial.println(ssid);

//Свързване към домашната wi-fi мрежа
WiFi.begin(ssid, password);

//проверявя свързването към wi-fi мрежата
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi връзка...!");
Serial.print("Получено IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handle_OnConnect);
server.onNotFound(handle_NotFound);

server.begin();
Serial.println("HTTP server started");

}
void loop() {
server.handleClient();
}

void handle_OnConnect() {
temperature = bme.readTemperature();
humidity = bme.readHumidity();
pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
server.send(200, "text/html", SendHTML(temperature,humidity,pressure,altitude));
}

void handle_NotFound(){
server.send(404, "text/plain", "Not found");
}

String SendHTML(float temperature,float humidity,float pressure,float altitude){
String ptr = "<!DOCTYPE html>";
ptr +="<html>";
ptr +="<head>";
ptr +="<title>Nikolov's Weather Station</title>";
ptr +="<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>";
ptr +="<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family ... 00,400,600' rel='stylesheet'>";
ptr +="<style>";
ptr +="html { font-family: 'Open Sans', sans-serif; display: block; margin: 0px auto; text-align: center;color: #444444;}";
ptr +="body{margin: 0px;} ";
ptr +="h1 {margin: 50px auto 30px;} ";
ptr +=".side-by-side{display: table-cell;vertical-align: middle;position: relative;}";
ptr +=".text{font-weight: 600;font-size: 19px;width: 200px;}";
ptr +=".reading{font-weight: 300;font-size: 50px;padding-right: 25px;}";
ptr +=".temperature .reading{color: #F29C1F;}";
ptr +=".humidity .reading{color: #3B97D3;}";
ptr +=".pressure .reading{color: #26B99A;}";
ptr +=".altitude .reading{color: #955BA5;}";
ptr +=".superscript{font-size: 17px;font-weight: 600;position: absolute;top: 10px;}";
ptr +=".data{padding: 10px;}";
ptr +=".container{display: table;margin: 0 auto;}";
ptr +=".icon{width:65px}";
ptr +="</style>";
ptr +="</head>";
ptr +="<body>";
ptr +="<h1>Nikolov's Weather Station</h1>";
ptr +="<h3>Текущи данни</h3>";
ptr +="<div class='container'>";
ptr +="<div class='data temperature'>";
ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
ptr +="<svg enable-background='new 0 0 19.438 54.003'height=54.003px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 19.438 54.003'width=19.438px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M11.976,8.82v-2h4.084V6.063C16.06,2.715,13.345,0,9.996,0H9.313C5.965,0,3.252,2.715,3.252,6.063v30.982";
ptr +="C1.261,38.825,0,41.403,0,44.286c0,5.367,4.351,9.718,9.719,9.718c5.368,0,9.719-4.351,9.719-9.718";
ptr +="c0-2.943-1.312-5.574-3.378-7.355V18.436h-3.914v-2h3.914v-2.808h-4.084v-2h4.084V8.82H11.976z M15.302,44.833";
ptr +="c0,3.083-2.5,5.583-5.583,5.583s-5.583-2.5-5.583-5.583c0-2.279,1.368-4.236,3.326-5.104V24.257C7.462,23.01,8.472,22,9.719,22";
ptr +="s2.257,1.01,2.257,2.257V39.73C13.934,40.597,15.302,42.554,15.302,44.833z'fill=#F29C21 /></g></svg>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='side-by-side text'>Temperature</div>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=(int)temperature;
ptr +="<span class='superscript'>&deg;C</span></div>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='data humidity'>";
ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
ptr +="<svg enable-background='new 0 0 29.235 40.64'height=40.64px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 29.235 40.64'width=29.235px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><path d='M14.618,0C14.618,0,0,17.95,0,26.022C0,34.096,6.544,40.64,14.618,40.64s14.617-6.544,14.617-14.617";
ptr +="C29.235,17.95,14.618,0,14.618,0z M13.667,37.135c-5.604,0-10.162-4.56-10.162-10.162c0-0.787,0.638-1.426,1.426-1.426";
ptr +="c0.787,0,1.425,0.639,1.425,1.426c0,4.031,3.28,7.312,7.311,7.312c0.787,0,1.425,0.638,1.425,1.425";
ptr +="C15.093,36.497,14.455,37.135,13.667,37.135z'fill=#3C97D3 /></svg>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='side-by-side text'>Humidity</div>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=(int)humidity;
ptr +="<span class='superscript'>%</span></div>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='data pressure'>";
ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
ptr +="<svg enable-background='new 0 0 40.542 40.541'height=40.541px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 40.542 40.541'width=40.542px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M34.313,20.271c0-0.552,0.447-1,1-1h5.178c-0.236-4.841-2.163-9.228-5.214-12.593l-3.425,3.424";
ptr +="c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293c-0.391-0.391-0.391-1.023,0-1.414l3.425-3.424";
ptr +="c-3.375-3.059-7.776-4.987-12.634-5.215c0.015,0.067,0.041,0.13,0.041,0.202v4.687c0,0.552-0.447,1-1,1s-1-0.448-1-1V0.25";
ptr +="c0-0.071,0.026-0.134,0.041-0.202C14.39,0.279,9.936,2.256,6.544,5.385l3.576,3.577c0.391,0.391,0.391,1.024,0,1.414";
ptr +="c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293L5.142,6.812c-2.98,3.348-4.858,7.682-5.092,12.459h4.804";
ptr +="c0.552,0,1,0.448,1,1s-0.448,1-1,1H0.05c0.525,10.728,9.362,19.271,20.22,19.271c10.857,0,19.696-8.543,20.22-19.271h-5.178";
ptr +="C34.76,21.271,34.313,20.823,34.313,20.271z M23.084,22.037c-0.559,1.561-2.274,2.372-3.833,1.814";
ptr +="c-1.561-0.557-2.373-2.272-1.815-3.833c0.372-1.041,1.263-1.737,2.277-1.928L25.2,7.202L22.497,19.05";
ptr +="C23.196,19.843,23.464,20.973,23.084,22.037z'fill=#26B999 /></g></svg>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='side-by-side text'>Pressure</div>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=(int)pressure;
ptr +="<span class='superscript'>hPa</span></div>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='data altitude'>";
ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
ptr +="<svg enable-background='new 0 0 58.422 40.639'height=40.639px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 58.422 40.639'width=58.422px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M58.203,37.754l0.007-0.004L42.09,9.935l-0.001,0.001c-0.356-0.543-0.969-0.902-1.667-0.902";
ptr +="c-0.655,0-1.231,0.32-1.595,0.808l-0.011-0.007l-0.039,0.067c-0.021,0.03-0.035,0.063-0.054,0.094L22.78,37.692l0.008,0.004";
ptr +="c-0.149,0.28-0.242,0.594-0.242,0.934c0,1.102,0.894,1.995,1.994,1.995v0.015h31.888c1.101,0,1.994-0.893,1.994-1.994";
ptr +="C58.422,38.323,58.339,38.024,58.203,37.754z'fill=#955BA5 /><path d='M19.704,38.674l-0.013-0.004l13.544-23.522L25.13,1.156l-0.002,0.001C24.671,0.459,23.885,0,22.985,0";
ptr +="c-0.84,0-1.582,0.41-2.051,1.038l-0.016-0.01L20.87,1.114c-0.025,0.039-0.046,0.082-0.068,0.124L0.299,36.851l0.013,0.004";
ptr +="C0.117,37.215,0,37.62,0,38.059c0,1.412,1.147,2.565,2.565,2.565v0.015h16.989c-0.091-0.256-0.149-0.526-0.149-0.813";
ptr +="C19.405,39.407,19.518,39.019,19.704,38.674z'fill=#955BA5 /></g></svg>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='side-by-side text'>Altitude</div>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=(int)altitude;
ptr +="<span class='superscript'>m</span></div>";
ptr +="</div>";
ptr +="</div>";
ptr +="</body>";
ptr +="</html>";
return ptr;

Прикачен файл

MS1.jpg
MS1.jpg (14.33 KиБ) Видяна 345 пъти
Последна промяна от nikolovvd на пет май 22, 2020 11:40 pm, променено общо 1 път.
torbalan - Дървен философ
Чак пък 20 - 30 лева... :)

С ЕСП8266 и ВМЕ подобна станция може да се сглоби за около от 5 лева (чакането обаче си е чакане... Може да не е е чак 2 месеца, но никой не знае).

ЕСП 32 е малко по-скъпо. Около 3 долара и половина, ако е на платка с програматор и т.н.

Иначе е голяма играчка. ЕСП 8266 имам десетина и чат-пат се сещам да сглобя нещо.

Последно си направих станция за измерване на финни прахови частици по проекта Airbg.info, но там самия датчик за ФПЧ е скъп. Над 30 лева беше.

Всъщност и аз почнах с метеостанция с ВМЕ280 :)

edit:

Излъгах (забравих), последно си направих гайгеров брояч да мери радиацията на двора. И там скъпата част беше датчика.

Резултатите може да се видят тук. Колонката PM Sensor е от мои датчици.
PW Station е от една метеостанция, която праща данни на weather underground.
Nod 201 е станция на Пловдивския Университет.
nikolovvd - майстор
Ако събереш Амазон и DHL може и по-висока цена да се получи.
А метео станцията на AIRBG я имам отдавна. Една от първите, ако не и първата във Видин.
Прикачен файл:
MS1.jpg
MS1.jpg (48.1 KиБ) Видяна 89 пъти
От измерването на радиация се отказах, точно поради цитирания от теб проблем - цената на датчика.
torbalan - Дървен философ
пет май 22, 2020 11:38 pmnikolovvd написа:
Ако събереш Амазон и DHL може и по-висока цена да се получи....
Не поръчвам играчки с DHL. :partyman:
resistbody - специалист
Трябва ти база данни, интеграция със ситема за автоамтизация и т.н. као искам темоература и влажност в момента мога да си погледна термоемтъра на терасата... аз още се уча но това ми е мисленето.. даже ся гледам 18 градуса ми е станао в гража.. колкоот на обяд ма то валя днес...

Иначе скицата прилича на моите, защото се разпокъсвам между много проекти и коментирам много ако съм забравил след 2 години като се върна на стара мания..

Добре е ще ако има MQTT... може и да има но е късно и съм на градус..
torbalan - Дървен философ
съб май 23, 2020 2:52 amresistbody написа:
Трябва ти база данни, интеграция със ситема за автоамтизация и т.н. као искам темоература и влажност в момента мога да си погледна термоемтъра на терасата...
Това с базата данни е лесната част. А термометъра на терасата можеш да го погледнеш само, ако си в къщи.
Когато имаш връзка с интернет - можеш да го гледаш отвсякъде.

Тема "ESP32 & BME280" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: