• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
От мобилни телефони до цифрови камери
sirko - специалист
Аз съм боднал едно nodemcu на село да си пускам помпата да поливам райграса... кода иска малко оптимизиране но работи без грешка, ако на някой му трябва да си го ползва със здраве!

Код: Избери всички

#include <ESP8266WiFi.h> //nodecmu
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer server(23509); //web server port
#include <Simplepush.h> //phone notifications
#include "Countimer.h" //timer library
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //check your I2C LCD address, disply pins: D4(GPIO2)-SDA, D3(GPIO0)-SCL
Simplepush simple;
Countimer mainTimer;
Countimer dryRunTimer;

byte clockIcon[8] = {
 0b00000,
 0b11111,
 0b11111,
 0b01110,
 0b00100,
 0b01110,
 0b11111,
 0b11111
};

int pump = D1; // pump pin
int led = D2; // button led indication pin
int button = D5; // manual button pin
int sensor = D6; // water flow sensor YF-S201
boolean timerOff = false;
boolean isStarted = false;
boolean manualMode = false; // operating mode variable
boolean state = LOW; // variable for first status (app mode)
boolean lastState;
boolean stateManual = LOW; // variable for first status (manual mode)
boolean sendOnceManualMode = false; // send notifications on manual mode
boolean water; // output water
unsigned long revs;
int freq;
String header; // app response data
char key[] = "your key"; // Simplepush simple.send("HuxgBB", "title", "message", "event");
char token[] = "passkey!"; //andriod app token
const char* ssid = "your netwrk name"; // Name of WiFi Network
const char* password = "your nework pass"; // Password of WiFi Network

void setup() {
 Wire.begin(2, 0); //SDA, SCL
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.createChar(0, clockIcon);

 mainTimer.setCounter(0, 30, 0, mainTimer.COUNT_DOWN, mainTimerComplete);//max time to run the pump 30 min
 dryRunTimer.setCounter(0, 0, 10, dryRunTimer.COUNT_DOWN, NoWaterComplete);//max time to run the pump dry 10sec
 mainTimer.setInterval(print_time, 1000);//printing max time to run on LCD
 dryRunTimer.setInterval(print_time, 1000);//printing dry run timer on LCD

 pinMode(button, INPUT);// initialize the pushbutton pin as an input:
 pinMode(sensor, INPUT);// initialize the sensor pin as an input:
 pinMode(pump, OUTPUT); // initialize the pump pin as an output:
 pinMode(led, OUTPUT); // initialize the pushbutton led as an output:

 WiFi.begin(ssid, password);// connect to WiFi
 delay(3000);
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("System starting!");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Please wait... ");
 delay(2000);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Initialising  ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("connection   ");
 delay(2000);
 lcd.clear();

 int i = 0;
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Connecting to  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(ssid );
  delay(500);
  i++;
  if (i == 10) {
   break;
  }
 }
 lcd.clear();
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  simple.send(key, "Connected", "to WiFi network", "Pump");
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Connected");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("IP: ");
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print(WiFi.localIP());
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("All OK! System");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("is now running");
 }
 else {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("WiFi Status:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Failed!");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("System running");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("without network");
 }
 delay(2000);
 lcd.clear();
 server.on("/", handleRoot);
 server.begin();
}//setup ends here

void handleRoot() {
 if (server.hasArg("token") && server.hasArg("action") ) {
  if (server.arg("token") == token && server.arg("action") == "getStatus") {
   header = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
   header += "Server: Hapachi/2.2.15 (Hubuntu Linux OS)\r\n";
   header += "Content-Type: application/json\r\n\r\n";
   header += "{\"Pump\":\"";
   header += (state == HIGH || stateManual == HIGH) ? "On" : "Off";
   header += "\",\"Remaining time\":\"";
   if (stateManual == HIGH) {
    header += "Until manual off!";
   }
   else if (state == HIGH) {
    header += mainTimer.getCurrentTime();
   }
   else {
    header += "None";
   }
   header += "\",\"Water leaking\":\"";
   header += (water == true) ? "Yes" : "No";
   header += "\"}";
  }
  if (server.arg("token") == token && server.arg("action") == "toggle") {
   if (manualMode == true ) {
    stateManual = LOW;
    simple.send(key, "Pump is off", "Manual mode is now off, you are good to go!", "Pump");
   }
   else {
    state = !state;
    if (state == LOW) {
     simple.send(key, "Pump is off", "You are good to go!", "Pump");
    }
   }
   header = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
   header += "Server: Hapachi/2.2.15 (Hubuntu Linux OS)\r\n";
   header += "Content-Type: application/json\r\n\r\n";
   header += "{\"Pump\":\"";
   header += (state == HIGH || stateManual == HIGH) ? "On" : "Off";
   header += "\",\"Remaining time\":\"";
   header += (state == HIGH) ? mainTimer.getCurrentTime() : "None";
   header += "\",\"Water leaking\":\"";
   header += "Check later";
   header += "\"}";
  }
 }
 else {
  header = "HTTP/1.1 301 OK\r\nLocation: " + server.header("Referer"); +"\r\nCache-Control: no-cache\r\n\r\n";
 }
 server.sendContent(header);
}
void mainTimerComplete() {// do when max running time elapsed
 timerOff = false;
 isStarted = false;
 mainTimer.stop();
 dryRunTimer.stop();
 digitalWrite(pump, LOW);
 digitalWrite(led, LOW);
 state = !state;
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Time ran out  ");
 simple.send(key, "Pump is off", "Time ran out", "Pump");
 delay(4000);
}
void NoWaterComplete() {// do when dry running timer elapsed
 timerOff = false;
 isStarted = false;
 mainTimer.stop();
 dryRunTimer.stop();
 digitalWrite(pump, LOW);
 digitalWrite(led, LOW);
 state = !state;
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Stopped no water");
 simple.send(key, "Pump is off!", "Stopped no water", "Pump");
 delay(4000);
}
void print_time() {}
void loop() {
 server.handleClient();
 mainTimer.run();
 dryRunTimer.run();

 //manual mode start
 int reading = digitalRead(button);
 if ( reading == LOW && lastState == HIGH ) {
  delay (10); // solve the switch bounce
  if (digitalRead(button) == LOW) {
   stateManual = !stateManual;
  }
 }
 lastState = reading;
 if (stateManual == HIGH ) {
  manualMode = true;
  if (state == HIGH) {
   state = LOW;
   manualMode = false;
   stateManual = LOW;
  }
  else {
   digitalWrite(pump, HIGH);
   digitalWrite(led, HIGH);
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("Manual mode   ");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Stop when done! ");
   if (sendOnceManualMode == false) {
    simple.send(key, "Pump is on!", "Will remain on until manual stop only!", "Pump");//send it once
    sendOnceManualMode = true;
   }
  }
 }
 if (stateManual == LOW ) {
  manualMode = false;
  if (sendOnceManualMode == true) {
   simple.send(key, "Pump is off!", "Stopped manualy!", "Pump");//send it on manual stop
  }
  sendOnceManualMode = false;
 }//manual mode end
 //app mode start
 if (state == LOW && manualMode == false) {
  digitalWrite(pump, LOW);
  digitalWrite(led, LOW);
  timerOff = false;
  isStarted = false;
  mainTimer.stop();
  dryRunTimer.stop();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("System is ready ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("to start!    ");
 }
 if (state == HIGH && manualMode == false) {
  digitalWrite(pump, HIGH);
  digitalWrite(led, HIGH);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Switching off...");
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (timerOff == false) {
   mainTimer.start();
   timerOff = true;
   simple.send(key, "Pump is on!", "Will remain on until manual stop or after 30 min.", "Pump");
  }
  //dry timer for sensor start
   revs = pulseIn(sensor, HIGH);
 if (revs > 0) {
  freq = 1000000 / revs;
  if (freq > 0 && freq < 1000) {
   water = true;
  }
 }
 else {
  water = false;
 }
  lcd.print(char(0));
  lcd.print(" ");
  if (water == false) {
   if (isStarted == false) {
    dryRunTimer.start();
    isStarted == true;
   }
   lcd.print(dryRunTimer.getCurrentTime());
  }
  if (water == true) {//restart sensor timer
   dryRunTimer.restart();
   isStarted = false;
   lcd.print(mainTimer.getCurrentTime());
  }
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(" left ");
  //dry timer for sensor end
 }//app mode end
}
Vectra - специалист
Тук предлагам да споделяме проекти над които работим, успешно завършени проекти, затруднения, решени проблеми и т.н. свързани с ESP8266.
Първо искам бегло да поясня за тези, които не са чували, какво представлява ESP8266. Това е микроконтролер с добавени Wi-Fi възможности на китайската копания http://espressif.com/.Работи на 3.3V с тактова честота 80/160MHz и е на цена 3-5$. Има няколко начина за работа с чипа, като може би най-популярния е чрез използване на IDE на Ардуино. Поради тази причина чипа може успешно да замени Атмеги-те на Ардуино за всякакви проекти изискващи свързаност с глобалната/локалната мрежа. Направо е незаменим за проекти за домашна автоматизация (IoT).
Ето и няколко полезни линка:
Всичко за ESP8266 на руски : https://esp8266.ru/
Начини на свързване и проверка : https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie ... proshivki/
Включване на добавката за ESP8266 в IDE на Ардуино:https://learn.sparkfun.com/tutorials/es ... uino-addon

Дано съм бил полезен :) , Николов, ти си на ход... :wink:
torbalan - Дървен философ
Зарибих се :)

Поръчах две такива и това. И някои други дреболии :)

Да видим ще успея ли да го подкарам.
Vectra - специалист
torbalan написа:
Зарибих се

Поръчах две [url.https://goo.gl/knCEcH]такива[/url] и това. И някои други дреболии

Да видим ще успея ли да го подкарам.
:2thumbs:
Няма начин да не успееш... Ако не си финализирал поръчката, поръчай си и модулчета за приравняване на логическите нива( level shifter). Ще ти потрябват по някое време...
:partyman:
torbalan - Дървен философ
Vectra написа:
torbalan написа:
Зарибих се

Поръчах две [url.https://goo.gl/knCEcH]такива[/url] и това. И някои други дреболии

Да видим ще успея ли да го подкарам.
:2thumbs:
Няма начин да не успееш... Ако не си финализирал поръчката, поръчай си и модулчета за приравняване на логическите нива( level shifter). Ще ти потрябват по някое време...
:partyman:
Не съм много наясно с тоците. В какъв случай ще ми трябват?
Когато датчика е на 5 волта примерно, а компютърчето е на 3,3 ли?
Ако е така - поръчал съм му едно ВМЕ 280, то си работи на 3.3 волта.
Vectra - специалист
torbalan написа:
Когато датчика е на 5 волта примерно, а компютърчето е на 3,3 ли?
Точно! Само ако датчик, дисплей и т.н. са на 5в.,тогава ще ти трябват. То не че масово карат без тях, ама не се знае ESP-то колко ще изкара.
jordanvass - майстор
А какво е предимството да си вземеш отделен модул ESP8266 пред едно Ардуино UNO на базата на същия модул? На изводите на ардуиното ще можеш да си забучваш всичкия прикачен инвентар, който имаш за него, а за отделния модул ESP8266 трябва да се оборудваш с нов.
nikolov333 - майстор
Основната разлика е вградения безжичен модул на ESP, а за Уно-то се купуват отделни. Иначе 5V ще остане в миналото, а бъдещето е на 3.3..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v_WsS8tNIfM[/youtube]
sstefanov - майстор
esp8266 е 32 бита на 80MHz (може да се овърклокне на 160). Ардуиното (UNO) е 8 бита на 12 (или макс 16) MHz. В esp8266 модула има 128kB RAM спрямо 1к в ардуиното.
esp8266 струва $3, ардуино UNO е поне $5-6.
Предимството на ардуиното е само, че има повече GPIO.
nelim - специалист
На ESP8266 са базирани доста други цели платки - примерно NodeMCU, Wemos D1 и т.н. и имат огромното предимство че са с WIFI :)


Ползва се в SONOFF, BBoil и още куп други IoT решения.

Записвам се да следя темата :)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7

Тема "Всичко за ESP8266" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: