Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
Andri01 - майстор
:lol: :lol: :lol:
Реално проблемът по-подробно е следният - имотът ми реално няма достъп. Достъпът е осигурен по черен път, който въпросният съсед е отстъпил от своя имот, така че моя имот да има достъп. И реално за да си стигам до имота, минавам по черен път през неговия имот, за което в подписано право на преминаване, нотариално заверено. Но съседът заяви, че правото на преминаване е само за хора и автомобили, не и за водопроводна инфраструктура. В останалите посоки е страшно заобиколно и хълмисто.
пет май 03, 2024 2:02 pmAndri01 написа:
:lol: :lol: :lol:
Бате кемо, имаш ли нещо да кажеш, след като човекът беше любезен да обогати фантазията ти?
Кой и за какво е длъжен, в случаят, та си се развикал на мегдана?
Колко "добро" трябва да има от ВиК?
Киррил - специалист
Преминаването през чужд съседен имот може да се наложи по различни причини, например заради прекарване на водопровод, строителни дейности, липса на изход към единствената улица наблизо и др. Обикновено въпросът за преминаване поставя много проблеми пред собствениците, които искат да преминат през чуждия имот и собственика, който трябва да им даде това право.
Ако двете страни са в добри отношения, най-лесният вариант е да слючат нотариално заверен договор, в който се определят условията за правото на преминаване. Много е важно в договора да се опомене, че условията описани в него са валидни за всички евентуални бъдещи собственици на имотите.
В случай, че не е постигнато съгласие между двете страни, и "ако друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината" според чл. 192 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). При тази хипотеза стъпките са следните:

1. Прави искане до кмета на общината да му се учреди право на преминаване през съседен имот по проектирана нова улица.
2. В общината комисия определя място на преминаване - получавате писмен отговор на искането с молба да представите оценка.
3. Ангажирате независим оценител да изготви оценка на засегнатия имот както и обезщетение за вредите, които ще бъдат причинени на собственика на служещия имот. Оценката се обявява на съседите. Те могат да я облажват в съда.
4. Оценката се подава в общината. Оценката се обявява на съседите. Те могат да я облажват в съда.
5. Комисията я разглежда и въз основа на нейното заключение кметът издава заповед, с която учредява правото на преминаване. Заповедта на кмета се обжалва по реда на ГПК пред районния съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нейното изготвяне. Съдът решава въпроса по същество. Заповедта се обжалва във всичките й части.

Ако се визират държавни имоти, то тогава заповед издава областният управител.
В случай, че няма възражения, сумата по обезщетението по влязлата в сила оценка се внася по сметка в търговска банка и се изплаща на собственика на чуждия поземлен имот, през който ще се преминава, по нареждане на кмета на общината.
Правото на преминаване не може да се използва ако се влошават условията за застрояване, препятства трайно използване на имотите и се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради. Тези забрани могат да се преодолеят единствено, ако страните по договора за учредяване са се съгласили правото да го има, независимо от влошаването.
Договорът между собствениците или заповедта на кмета се вписват задължително в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, както и по партидата на имота, върху който е учредено правото на преминаване.
За земеделски земи, ако не се постигне съгласие между собствениците, право на преминаване се учередява със заповед на кмета на общината или на района на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
MamaMy - майстор
Как стои въпроса със сервитут през имота на съседа ти. При мен също има отстъпване на части от чужди имоти за да се направи улица, но на времето е бил един голям имот който е разделен на 5 части. Не знам сервитута как се учредява, но знам, че общината по всяко време може да си вземе някаква част от имота ти. Колко от това е законно също не знам, но факт е, че при мен яко се изложиха от алчност. Ако имах излишни пари щях да им заведа едно дело и да изкарам някой лев или поне да спестя от изграждането на подпорна стена.
пет май 03, 2024 5:00 pmКиррил написа:
1. Прави искане до кмета на общината да му се учреди право на преминаване през съседен имот по проектирана нова улица.


Само това не разбрах дали важи за моя случай - реално в моя случай няма улица. Има една част от двора на човека, която е обособена като черно пътче, през което ние минаваме. Тоест - реално това не е проектирана нова улица... Или се има предвид, че кметът с това искане го молим да проектира и улица?


Благодаря много за изчерпателния отговор.
Киррил - специалист
Чл. 192. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите.
(2) Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината.
(3) Правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на общината.
(4) С правото на преминаване не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците с договора по ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството - за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет - за общинските поземлени имоти.
(6) Цената на правото на преминаване по ал. 2 и 3 се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 2 и 3.
(7) Договорът по ал. 1 и заповедта по ал. 2 се вписват в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване.
(8) Заповедта по ал. 3 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за държавна или за общинска собственост.

https://lex.bg/laws/ldoc/2135163904

До колкото разбирам "право за преминаване" е доста широко понятие включващо път, преминаване на ток, ВиК и други подобни.
zz_stefanov - майстор
След като вече има право за преминаване, тази част от имота продължава ли да е на съседа.
Той може ли да определя дали ще минава ВиК през нея?
пет май 03, 2024 5:34 pmzz_stefanov написа:
След като вече има право за преминаване, тази част от имота продължава ли да е на съседа.
Той може ли да определя дали ще минава минават ВиК през нея?
В самото право на преминаване е упоменато, че става дума за преминаване САМО на хора и автомобили. Не пише нищо за ВиК. При първата ни среща - определено студена, тя обяви, че ВиК не може да минава през пътя, защото щели да й изсъхнат ябълките встрани от пътчето, щото са с капково. Ние тогава, неподготвени, й казахме, че ще правим Сонда за чиста вода и пречиствателна станция за мръсната и дъждовната, на което тя се зарадва. Но после сума ти народ ми каза, че за мръсната вода и дъждовната задължително ми трябва връзка с ВиК тръба. И сега трябва да й искам пак достъп...
Киррил - специалист
Разпитайте в околността или други съседи дали имат кладенци или сонди. Ако имат питайте каква дълбочина и дебити имат. Това е най-доброто решение за проблема с водата. Остава вода за пиене, да си направите почистване на сондажната вода със специални филтри. Нищо сложно.
За тоалетната септична яма с дълбочина 5-6 метра при добро изпълнение ако не прекалявате с водата ще ви устрои за години. Може мръсната вода да я разпределите - само тоалетната в септичната яма, а другата в градината. Отстояние ямата от сондата над 20 метра в по-ниското място. В селата около мен всички са със септични ями - хиляди къщи.
Според изискванията на ВиК, шахтата на имота ви трябва да е на границата му, а във вашият случай може би трябва да е на границата на имота на съседа ви и после прокарването до вашият е за ваша сметка

Тема "Възможно ли е къщата ми да не е вързана за ВиК канализацията???" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: