• 1
  • 2
Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
Понеже и аз съм се замислил за купуване на имот, се разтърсих за да разбера какво трябва да се гледа при търсенето.
Прегледах стотици сайтове.... указания .... и съм събрал най-важното (според мен) за спазване при покупка на имот. Дане е полезно.

Първата задача е да се проучи дали продавачът е собственик на недивжимия имот и има ли право да го продава. Особено препоръчително е историята на имота да се проследи поне за последните десет години. Собствеността се доказва с нотариални актове и заместващите ги като например:
- Решение на поземлената комисия за възстановяване на земеделските земи и задължително съпътстващите го удостоверение за наследници в случай че наследодателят е починал и скицата, неразделна част от решението.
Особено важно е да се обърне внимание на наследствените линии съобразно Закона за наследството и наредбите към него .
- Важно е да се обърне внимание за срока на валидност на удостоверението за наследници – той е 6 месеца, както и проверката за наличие на завещания.
- Договор за доброволна делба.
- Особено важно е да се обърне внимание дали всички наследници са присъствали на делбата.
- Важно е също така да се проследи дали не са извършвани действия при които съответните дялове са се превърнали в семейна имуществена общност (СИО).
- При продажбата на недвижим имот в идеална съсобственост, когато се продава нацяло, задължително е необходимо съгласието на всички съсобственици както за продажба, така и по цената.
- Особено важно е когато имотът се закупува от фирма да се направят сериозни проверки за задълженията на фирмата, като се следват изискванията на търговиския закон. Повечето от посочените проверки могат да бъдат направени бързо още преди сключването на предварителния договор.
-Втората важна задача е да се направи проверката за тежести и други ограничения върху имота. Някои от тях са:
• Ипотеки.
• Възбрани. Това е особено актуално в настоящия момент. При по-продължителен период между предварителния договор и окончателното изповядване на имота е наложена възбрана поради необслужвани кредити.
• Искови претенции.
• Реституционни претенции. За земеделските земи това се проверява в ОСЗГ към общините, а в останалите случаи по установения ред.
• Ограничени вещни права и сервитути. При сервитутите – ограничения за застрояване, или засаждане с високо стеблена растителност има една особеност: Те се отразяват на скиците за земеделските земи с пунктирана линия и се описват в документите за собственост. Това не се отразява в скиците на парцелите с влязъл в сила ПУП и е необходима допълнителна проверка.
• Особен залог на търговско предприятие. Това се прави чрез проверка в Централния регистър на особените залози.
• Проверка дали имотът не е държавна или общинска собственост.
Наличие или липса на исторически или културни находки.
• Проверка дали имотът не е под наем или аренда. Такова удостоверение се взема задължително от ОСЗГ във връзка с изискванията на Закона за арендата в земеделието.
-Дължими публични задължения;
• Проверка дали имотът попада в натура 2000.
- Проверка за необходимост от ОВОС Разбира се важно е да се оценят и потенциалните рискове при покупката на парцела.

* Преди сделката за продажба, направи справка в имотния регистър към Агенцията по вписванията дали върху имота има наложен запор или възбрана.
* Изискай от продавача декларация, че няма дългове към държавни ведомства и общини.

Документи :

Нотариален акт
Предоставя се от собственика на имота.с него се доказва правото на собственост върху имота.

Ако имотът е стар:
Нотариалният акт може да е под формата на договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти.

Ако договорът за покупка на общински имот е загубен :
Попълва молба от собственика на имота, на базата на която се издава препис от Службата по вписвания по местонахождението на имота, където се съхранява оригинала.

Скица на имота
Скицата на имота се предоставя,ако се прехвърля право на собственост върху земя или идеални част от нея.
Собственикът на земята подава молба в общинската техническа служба по местонахождение на имота.
В срок от един месец молбата му трябва да бъде удовлетворена.
Скицата на имота е валидна 6 месеца от издаването й.

Актуална данъчна оценка на имота
Актуална данъчна оценка по чл.226, ал. 1 от ДП се издава от Данъчната служба по местонахождение на имота, при подадена молба от собственика или собствениците на имота.
За изготвянето на документа са необходими минимум 14 дни.

Важно!
В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса по нотариалния акт на имота. Ако има разминаване от съответната служба се издава удостоверение за идентичност на адреси.
В данъчната оценка на имота трябва да са вписани всички съсобственици на имота.
Всички съсобственици на имота трябва да са погасили задължения по имота, в случая да са платили данък недвижим имот и такса смет, и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

Удостоверение за платени данъци
удостоверение по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за наличие или липса на данъчни и други публични задължения се изисква от банката, ако имота ще се купува с кредит.
Изважда от Националната агенция по приходите. Издаването на удостоверението отнема 7 работни дни.

Удостоверение за семейно положение
Удостоверението се издава от общинска служба ЕСГРАОН по постоянен адрес на собственика на имота.
Услугата се извършва срещу предоставяне на лична карта.
Срокът е 7 дни от подаване на молбата.

Важно!
В удостоверението за семейно положение трябва да е записано какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота.

Удостоверение за сключен граждански брак
Удостоверение за брак се предоставя, когато продавачът е семеен.

Съдебно решение за развод
В случай, че продавачът е разведен се предоставя бракоразводно решение.
Ако в решението е записано, че имота е възложен в изключителна собственост на един от съпрузите, то трябва да бъде вписано в Службата по вписвания.

Декларация за съгласие за продажба по чл. 23 от СК
В случай, че имота не е придобит по време на брака или придобит по наследство, дарение, реституция и завещание,той не е семейна имуществена общност или СИО, но ако съпругът (съпругата) е регистриран като постоянно живеещ на адреса, се попълва декларация при нотариус по смисъла на чл.23 от СК за съгласие за продажбата.

Протокол за делба
Ако върху имота е извършена делба се предоставя делбен протокол, вписан в Службата по вписванията.

Декларация за отказ от право на ползване
Ако за имота има вписано вещно право на ползване, за да се извърши продажбата, ползвателят трябва да се откаже от учреденото му вещно право.
Подписва се Декларация за отказ от право на ползване пред Нотариус и се вписва в Службата по вписванията. В случай, че ползвателят е починал се представя смъртен акт.

Удостоверение за наследници
Ако има починал собственик или съсобственик на имот трябва да се представи удостоверение за наследници.
Документът се издава общинската служба ЕСГРАОН след подадена молба-декларация от наследника(наследниците) и приложен препис от акта за смърт на наследодателя.
Удостоверението за наследници се издава до 7 дни от датата на подаване на молбата.

Удостоверение за тежести върху имота
Удостоверението се издава се от Службата по вписвания.
При подаването на молбата се прилагат всички документи за собственост - от първия нотариален акт до последния, при наследство - и удостоверения за наследници.
Ако към имота има земя или идеална част от земя се прилага и скица на имота.
Същото се издава в срок от 3 работни дни и има срок на валидност 24 часа.

Важно!
Удостоверението за тежести трябва да е за 10 години назад, ако имота ще бъде купен с кредит.

Документ за самоличност
При изповядването на сделката пред нотариус задължително се предоставят личните карти на продавача и купувача.

Декларация за гражданство и гражданско състояние
декларация по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за гражданство и гражданско състояние се попълва от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката пред Нотариуса.

Декларация за липса или наличие на данъчни задължения към държавата
Декларация по чл.226, ал.1 от ДОПК се попълва в два екземпляра от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката преди Нотариуса.

Пълномощно
В случай, че продавачът не може да присъства лично на сделка, той по закон има право да упълномощи трето лице да го представлява. В пълномощното се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения.
Пълномощното се заверява пред Нотариус,
Към пълномощното се заверяват нотариално и Декларация по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Декларация по чл. 264, ал.1, от Данъчно-Осигурителния процесуален кодекс.При предварителни огледи задължително изисквайте документ за собственост на имота и лична карта на продавача. Препоръчва се и сключването на предварителен договор за покупко-продажба по чл.19 от ЗЗД.
Преди подписване на предварителния договор използвайте Агенция или адвокат. Винаги сключвайте предварителен договор и после заплащайте договореното капаро (норм.10% от продажната цена)Подготовка на документацията;

Стандартните задължителни документи за които всички знаем са:
- Кадастрастрална схема и скица на имота от Службата по Геодезия Картография и Кадастър,
- Данъчна оценка от Службата по местни данъци и такси,
- Удостоверение за липса на тежести от Агенцията по вписванията;
- Освен тях, има и някой други, които са важни и породени от специфичността на конкретния имот:
o Удостоверение за местонахождение,
o Удостоверение за идентичност на адрес,
o Протокол за делба,
o Удостоверение за Наследници,
o Декларация за гражданство и гражданско състояние,
o Декларация за липса на данъчни задължения към държавата,
o Удостоверение за сключен граждански брак (Съдебно решение за развод),
o Декларация за съгласие за продажба от другия от съпрузите,
o Декларация за отказ от право на ползване. * Важно е да набавим тази документация предварително, защото много потенциални купувачи се отказват от намеренията си бързо, ако документите не са предварително потготвени

Определяне на справедлива пазарна цена на имота.Основните критерии с които трябва да се съобразим са:
- местоположение на имота, тип строителство,
- площ,
- предназначение,
- статут,
- година на изграждане,
- етажност,
- изложение,
- вътрешно разпределение,
- обзавеждане,
- оборудване,
- преходност,
- инфраструктура на района,
- състояние на общи части,
- близост до обществено значими обекти,
- наличие на скосове,
- асансьор,
- паркоместа и мн.др.

При определяне цената на имота е изключително важно да се познава детайлно конкретния пазар на имоти, а не цената да се определи на база на разпространените в Интернет средни цени на имотите в даден район.

- Обект на преговори обичайно са цената, размерът на капарото, срокът за покупка, заплащането на разходите по сделката, влизането във владение на имота, избор на нотариус и много други.

- След уточняването и на последната подробност е необходимо да ангажирате адвокат или специалист, които да прегледа обстойно извадените документи и направените договори и нотариални актове, за да се убедите дали всичко е направено прецизно и във рамките на общия интерес.

-Договорете най-изгодната цена. Ако сме си харесали даден имот, трябва да постигнем най-ниската възможна цена. Продавачите винаги остават вратичка в офертната цена, слагат допълнително повече, за да могат да водят
преговори. Тази разлика ще получите без особени проблеми, но трябва да опитате да получите допълнителна остъпка.
- Преди да пристъпите към преговори, трябва да проучите имота и неговото досие, трябва да убедите продавача, че имота заслужава по-ниска цена.
- Проучва се от колко време е на пазара.
- Имал ли е други желаещи, как са вървели преговорите,
- до какви цени може да отстъпи.
- Също така, каква е причината за продажбата, погасяване на кредит, спешна нужда от пари.Всичко това може да помогне в преговорите за най-изгодна цена.
-Купувайте качествени имоти. Ниските цени на някой имоти подлъгват.Трябва да внимавате какво купувате.При криза най-бързо и най-много падат некачествените имоти и тези с лошо разположение.Платете повече, но изберете качеството.
-Купувайте имоти оферирани под пазарната цена. По време на криза е трудно да се определи, каква точно е пазарната цена.Тук ще ви помогнат консултантите на недвижими имоти.Трябва да се търсят имоти, оферирани за продажба на цени по-ниски от подобни конкурентни оферти.Това може да е подценяване на пазара,
желание за бърза продажба, спешна нужда от пари.Кризата е за всички.
-Прегледай обявите. Сравни цените на имоти, които са подобни на твоя. За тази цел разгледай обявите във вестниците, списанията и онлайн порталите за имоти.Необходими документи при Покупка на имот:
1. Лична карта
2. Предварителен договор по чл.19 от ЗЗД
3. Писмена справка за тежести - справката да бъде издадена в деня на изповядване на сделката
4. Финансови средства за:
- Заплащане на имота или осигурен кредит
- Нотариална такса по скалата съгласно ЗННД
- Местна такса-2% от данъчната оценка или продажна цена
- Такса вписване-0.1%
- Изготвяне на нот.акт
- Комисионно възнаграждение на Агенцията-% от продажната цена.


Необходими документи при Продажба на имот (продавач):
1. Документ за собственост, Нот.акт или договор със силата на Нот.акт.
2. Документ за самоличност
3. Данъчна оценка на имота
4. Удостворение за брак - имоти придобити по време на брака са СИО. Не са СИО имоти придобити от единия съпруг по време на брака въз основа на наследство или дарение чл.20 от СК.
5. Удостворение за наследници - имоти придобити въз основа на наследство между няколко сънаследници
6. Делбен протокол.- при делба на имота
7. Скица на имота при парцели
8. Други документи според особеностите на имота: смъртен акт, акт за раждане, решение за развод, пълномощни и др.„за ч.л.”; „само за ч.л.”; „само за частни лица”; „за директни клиенти”; „само за клиенти на агенцията”; „за крайни клиенти”;

Това ще рече - офертата е за частни лица, Повода да спечелиш доверието на клиента с думите “аз ще ти го рекламирам без пари и от теб няма да искам нищо, ще си взема моето от купувача”… Или вторият вариант е – това същото условие да е поставено от самият собственик на имота, който пък е чул, че и така можело „да работят за него агенциите конкурирайки се една с друга” Ако вие сте купувач и видите обява обозначена с кодовото название: „за ч.л.”; „само за ч.л.”; „само за частни лица”; „за директни клиенти”; „само за клиенти на агенцията”; „за крайни клиенти”; и т.н. в този стил това означава, че освен цената, която виждате в обявата ще ви бъдат поискани още 2.5% – 3% върху цената на имота. Пример – имота струва 20000 лв и в текста на обявата му има някое от гореизброениете „за ч.л.” и т.н. което добавя в този случай едни 600 лв към цената на имота.
Имайте го в предвид когато четете обяви за продаващи се имоти.


РАЗХОДИ ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Нотариалната такса, или заплащането на нотариуса, е между 30 лв. и ....000 лв., като се изчислява по нелинейна скала. За сумата до 100лв. е 30лв, за остатъка до 1000лв. се плаща по 1.5%, до 10 хиляди - 1.3%, до 50 хиляди - 0.8%, до 100 хиляди - 0.5%, до 500 хиляди - 0.2% и за останалите по 0.1%. Сумите за двата преписа и декларацията за недължими данъци към държавата по чл.264, ал.1 от ДОПК са пренебрежимо малки и варират на различните места.

Имот от 15 000 лв. 20 000 лв

- 30 лв. – 30 лв.
- 120 лв. – 120 лв
- 150 лв - 150 лв.

- Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес = 20 лв.


Местният данък зависи от това дали сделката е покупко-продажба или дарение, както и от общината в която се намира имота. Според ЗЗД при недвижима собственост, разноските по сделката се делят по равно. Местния данък се плаща от купувача. Данъчните инспектори ще изчисляват местните данъци върху данъчната оценка на имотите. Налогът ще се събира върху посочената в договора за покупко-продажба цена на имота, а ако тя е по-ниска от данъчната му оценка, ще се взима предвид последната.
Нотариусите ще изповядват сделките за прехвърляне на имоти след плащане на местния данък и на държавната нотариална такса по Закона за държавните такси. В момента държавната такса остава в размер от 2 на сто върху цената на придобиване на имота. Тя обаче не бива да бъде по-ниска от базисната пазарна цена на имота, смятана по тарифа на Министерския съвет. Така държавна нотариална такса ще продължи да се събира по старите тарифни оценки на имотите, издавани от общините. Това на практика означава, че в преходния период гражданите ще трябва да си набавят от общината данъчната и тарифната оценка на имотите си, които ще продават. Върху данъчната оценка ще се изчислява местният данък, а върху тарифната оценка - нотариалната такса. Това ще важи, ако посочената в договора цена е по-ниска от данъчната оценка, респективно от тарифната оценка.
Досега при сделките за покупко-продажба на имот се обявяваха ниските базисни оценки и върху тях се плащаше нотариалната такса. Напълно законна е обаче каквато и да е друга предварителна уговорка. Ако да речем имота ви се продаде за 20000 лв то при нотариуса сумата ще варира около 400 лв, което разделено между продавача и
купувача в сделката ще бъде съответно по около 200 лв освен ако договорката при сключването на предварителния договор е била друга.
Обикновено 2% = - 300 лв. – 400 лв.

Стандартното възнаграждение на агенцията посредник на която е била възложена продажбата е 2.5% от продажната цена, което при такава сума се равнява на 500 лв. с която сума агенцията покрива разходите съпътсващи момента от обявяването на имота в реклама до реализирането на самата продажба като разходи за реклама, транспорт, телефони както и за положения труд естествено.Какво трябва да знаем при сключване на договор за купуване на имот:
Сключването на предварителен договор за покупко-продажба е последният и заключителен етап на преговорите по изясняване на основните условия, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот. Това е договор, по силата на
който всяка страна се задължава при определени предпоставки или след изтичане на определен период да сключи окончателния договор. Правно тази материя е уредена в чл.19 от Закона за Задълженията и Договорите. За да бъде
валиден, той трябва да съдържа основните уговорки относно съществените условия на окончателния договор
– Нотариален акт, а именно: индивидуализиран имот, крайна цена, начин и срок на заплащането й, срок / дата за нотариалното изповядване на сделката, нотариус, срок за въвод във владение, неустойки при забава или неизпълнение.
За да породи действие предварителният договор, трябва да бъде сключен в писмена форма, но нотариална заверка не е необходима. Писмената форма е условие за неговата действителност.
При сключването на предварителен договор за покупко-продажба, в договора се включва изрична клауза – декларация за собственост върху имота и липса на тежести.
При неизпълнение на предварителния договор според чл.19, ал.3 от ЗЗД всяка страна има право да предяви иск за сключване на окончателния договор, ако другата страна откаже да го сключи доброволно. Предмет на производството за сключване на окончателния договор е произтичащото от предварителния договор право да се иска сключване на окончателния договор.
По предварителния договор е възможно да се правят промени и допълнения и след сключването му, като това става с изрично съгласие между страните изразено в писмена форма – Анекс към договора

Нотариална сделка:
Окончателното законово прехвърляне на собсвеността на избрания от вас имот става пред местен нотариус на предварително определена дата. Нотариусът проверява прецизно изрядността на документите на имота преди да пристъпи към сделка, след което удостоверява сделката за приключена и урежда прехвърлянето на имота.
Новият Нотариален акт за собсвеност се вписва в държавните регистри и вие ще го получите в рамките на 7-14 дни от дата на нотариалната сделка. Нотариалният акт е равнозначен на „документ за удостоверяване правото на
собственост”.
След покупката на имота, той трябва да се регистрира в статистическата организация БУЛСТАТ ( за чуждите граждани ) в седемдневен срок от получаване на нотариалния акт от службата по вписванията и в данъчната
инспекция по местонахождението на обекта в двумесечен срок.

Как закупен имот може да бъде отнет
Имотът се отнема в полза на държавата, за да покрие дълговете на продавача.
- Ако купувачът знае за задълженията на продавача.
Обикновено в този случай, купувачът е съпруг, родител, дете, брат или сестра на длъжника.
Тези сделки се сключват с цел, длъжника да избегне плащанията си към държавата.
Купувачът може да потърси парите си от продавача, ако се наложи и със съдебен изпълнител.

Ако купувачът не е знаел за задълженията на продавача.
Не съществува опасност да загуби придобитото имущество.

Ако в момента на закупуване на имота, върху него има наложен запор.
Имотът ще бъде отнет, с цел погасяване на дълговете на продавача, независимо,
че купувача няма вина.


Ако при сключване на сделката пред нотариус, продавачът подаде декларация,
че не дължи данъци, мита или осигуровки, с неверни данни.

Купувачът няма да загуби имота, а наказателната отговорност ще се поеме от
продавача.


Това са в общи линий нещата. Не съм адвокат - това са само препоръки от различни сайтове.
Направо не мога да повярвам че има толкова пресметливи хора :? По принцип повечето нещо което е изписано е вярно,но дали ще го изпълниш?Детайлите са важни но желанието да си перфектен може да сбъркаш.Пожелавам ти повече кураж,купувай сега е момента и Успех!
Евала за положения труд,това ще бъде полезно на много хора. =D>
=D>
Искам да попитам тези които знаят:
Купувам имот на село - къща с двор и стопански постройки. Има НОТАРИАЛЕН АКТ, скица на имота с разположение на къщата и постройките в двора, оценка.... всички необходими документи за продажбата.
Собственикът няма обаче никакви технически документи на къщата - планове, вода, канал, ток .... въобще нищо. Предполагам, че ги е загубил или не може да ги намери. Къщата е строена 1966 година. Надявам се да има копие на тези документи в техническата служба на общината, но ако и там ги няма?
Въпросът ми е някой знае ли за какво може да ми потрябват тези документи в бъдеще пред властите, освен за мое запознаване и информация.

П.С.
Някой ще каже ли след продажбата, след като купувачът получи НОТАРИАЛЕН АКТ и скицата, какво следва после:
- прехвърляне сметка вода;
- прехвърляне сметка ток;
- прехвърляне сметка телефон и т.н.т. сметки....
- декларации по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Отива ли се в някаква друга служба за да се декларира придобитият имот.. какви документи искат там и въобще какви ангажименти има купувачът към държавата след като придобие имотът?

Каква е тази "Декларации за определяне на такса за битови отпадъци"?

-------- Деклариране пред данъчните - декларации по чл. 14 от ЗМДТ ------
-Декларация по образец.
-Ксерокопие на документ удостоверяващ собствеността /нотариален акт, др. документ за собственост, протокол Образец №16 за новопостроени сгради/Актуално ксерокопие на удостоверение за наследници /в случаи на смърт на собственик/
-Други документи удостоверяващи освобождаване или намаляване на данъчна тежест
-Квитанция за платен данък от предишен собственик
Задължителни реквизити:
трите имена на лицето, съответно наименованието /фирмата/ на регистрираното лице, единния граждански номер или личен номер на чужденец /ЛНЧ/, съответно единния идентификационен код /ЕИК/ по БУЛСТАТ
подпис от декларатора за декларации по чл. 14 от ЗМДТ
Срокове за подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ:
за новопостроени или придобити по друг начин имоти - 2 месеца
при промяна на декларирани данни - 2 месеца от датата на промяната
при придобиване на имот по наследство - 6 месеца от откриването му
Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 14:
първа вноска - от 01 март до 30 юни
втора вноска - до 30 октомври
НАП съобщи че е утвърден нов образец на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.Новия образец можете да изтеглите от тук
http://www.nap.bg/document?id=3075
Последна промяна от infomar на вт яну 24, 2012 6:10 pm, променено общо 4 пъти.
Най-вероятно изобщо няма таквиа документи ,а къщата е строена незаконно(тогава не са му викали така :lol: ) ,или по типов проект от книжарницата.Щом на скицата са разположени значи всичко ти е наред от гледна точка да не те бутнат.Документи ще ти потрябват ако решиш да дострояваш ,или надстрояваш - тогава трябва да се направи заснемане и одобри от общината.
Браво за положения труд, но лично моето мнение е, че вместо да се забива човек сам да проследява един имот, най-лесно и удобно става като си плати на адвокат за това. На фона на цената на сделката и таксите, това е пренебрежимо малка сума. Естествено адвоката, трябва да има представа от покупко/продажба на имоти.

P.S. Извинявам се, че ще напиша това, но като прочета НАТУРАЛЕН АКТ и настръхвам. Казва се НОТАРИАЛЕН АКТ и идва от нотариус, просто след толкова добре описана информация за какво трябва да се внимава при сделка този "натурален акт" разбива доброто впечатление :) Сексуалният акт е вид натурален акт, но той няма място при сделката с имоти. Надявам се да приемеш забележката добронамерено, защото тя е такава.
infomar, мисля, можеш да искаш да се извади "Удостоверение за търпимост".
Това ти гарантира че всичко е законно.
ArturDent написа:infomar, мисля, можеш да искаш да се извади "Удостоверение за търпимост".Това ти гарантира че всичко е законно.

Благодаря за идеята. Добра е!!
За стари "незаконно" построени къщи решението е точно удостоверение за търпимост. Имай предвид обаче, че то е валидно за настоящите постройки, докато не се саморазрушат. Ако решиш да строиш нещо ново, ти трябва разрешение, геодезист, архитект и сума ти бюрократщина, която обикновено отнема месеци, а като сума ще е над 2000лв.
Относно смяната на партидите - ако има регистрирани ток, вода и т.н. - отиваш в съответното дружество. Ако не (както е в някои села за водата например) - пишат те там на една книга и кметът на селото ти разпределя сметката :)
За ток, конкретно за ЕВН, ето какво ми отговориха на мен за смяна на партида:

.....
Бихме желали да Ви информираме, че за да бъде извършена промяна на титуляра на партидата за ел. енергия, е необходимо новият собственик на обекта да посети удобен Клиентски Енергоцентър /КЕЦ/ на територията на дружеството като заяви своето желание в писмен вид.
Информация за нашите Клиентски Енергоцентрове можете да намерите на линк:
http://www.evn.bg/getattachment/d17835e ... EZ_bg.aspx
Работното време на КЕЦ е от 08:00 часа до 17:00 часа, почивни дни - събота и неделя.
Необходимо е да се представи копие от документ удостоверяващ вещо право на собственост за обекта /нотариален акт/, документ за самоличност и попълнени формуляри ЕМ423 и МР416, които приложено Ви изпращаме.
Ако новият собственик е възпрепятстван да посети КЕЦ, това може да бъде извършено от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.
Оставаме на разположение на e-mail: info@evn.bg, на денонощните ни телефони: 0700 1 0207 – за автоматична проверка на сметка, 0700 1 7777- за информация , 0700 1 0007 - за аварии; на интернет страницата ни www.evn.bg или лично в удобен за Вас Клиентски Енергоцентър /КЕЦ /.
.....
  • 1
  • 2

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Къщи”