Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
plamen6703 - майстор
blizzart написа:
plamen6703 написа:
ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
Чл. 14. (2) Строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.
5. пета категория:
а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
б) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

Това което си цитирал са букви "в" и "г", но доколкото разбирам строежа на къщата ми попада в буква "а".
Нещо не си разбрал добре цитата ми. Цитирал съм чл.14 ал.2 от Закона за камарата на строителите.... според написаното нямаш задължението за лицензирана строителна фирма.
plamen6703 написа:
blizzart написа:
plamen6703 написа:
ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
Чл. 14. (2) Строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.
5. пета категория:
а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
б) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;

Това което си цитирал са букви "в" и "г", но доколкото разбирам строежа на къщата ми попада в буква "а".
Нещо не си разбрал добре цитата ми. Цитирал съм чл.14 ал.2 от Закона за камарата на строителите.... според написаното нямаш задължението за лицензирана строителна фирма.
Благодаря за насоката! :idea:
Ще дам доп. информация за развитието тази седмица.
plamen6703 - майстор
Просто си входирай едно заявление в общината, посочи основанието и изчакай писмен отговор. На думи може да ти кажат всичко, но писменият отговор е свързан с позоваване на нормативни документи. Успех!
Tsilkov - майстор
plamen6703 написа:
ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
Чл. 14. (2) Строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и ....
Е това е важния цитат. Цитирай него при заявлението пък нека ти откажат.
Договор за авторски надзор е съвсем друго изискване по ЗУТ - тъпо но го има.
Руди - специалист
Променен е текстът на чл. 157, ал. 2, относно процедурата по откриването на строителната площадка. Този текст се променя за седми път от 2001 г. и все с цел облекчаване на възложителите. Състои се от две изречения.

Съществуващ текст:

(2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнася за обекти на тази агенция или от упълномощени от тях лица. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга, се извършват след представяне от възложителя на договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра.

Нов текст:

(2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнася за обекти на тази агенция или от упълномощени от тях лица. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и договор за авторски надзор с проектанта.
* * *
С две думи: Строителството по стопански начин отпада.
Това означава две неща - дребните собственици ще трябва да си
търсят лицензирани строителни фирми, а дребните строителни фирми
ще трябва да се лицензират. За тези, които не разбират - става въпрос за пари...
Точно в тази промяна се крие проблема, защото от общината се позовават изключително на нея. Доколко е законно това и дали не ограничава гражданските ни свободи е тема за адвокати. В СО не дават конкретен отговор на казуса, чух мнение за дупка в закона и че тълкуване може да се прави от МРРБ.
Ако този чл. 157, ал. 2 е вездесъщ и всички други членове и закони му се подчиняват, то би трябвало да няма изключения от текста и да се прилага на 100%. Да, ама не е така, още първото изискване за представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) не се изисква за строежи от кат.5 до 300кв.м. РЗП.
Tsilkov - майстор
Именно - тоя член е общ, а другите ти показват изключенията и ти влизаш в изключенията. Както вече писах ако буквално трябва да го спазиш(заради някои чиновник) сключваш договор за строителство с жена ти която не е член на Камарата на строителите (защото по техния закон може) и толкова.
Съгласен съм, че чл. 157, ал. 2 е общ, но сключване на "договор за строителство с жена ти която не е член на Камарата на строителите" просто не виждам как ще стане. Фирма, която има регистрация, има и съответния документ от Камарата на строителите, а няма начин да представя копие от такъв в общината. Освен това се поддържа Регистър на тези фирми и може лесно да се направи справка.
Tsilkov - майстор
plamen6703 написа:
ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
Чл. 14. (2) Строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.
Ти си "ниско застрояване" - демек на "жена ти" не и е нужно да е вписана в регистъра :wink:
Чираче - майстор
Колко метра е ниското застрояване?

Тема "Договор с лицензирана строителна фирма??" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: